vuot dong mach canh

  1. manhnd

    [Video] Vuốt động mạch cảnh lên làm tăng áp huyết, vuốt xuống làm hạ áp huyết

    Khi vuốt tăng hay giảm áp huyết tối đa tăng hay giảm khí lực 15-20mmHg. Tuy nhiên khi áp huyết không tăng hay giảm nếu ở bên tay trái là chức năng bao tử có bệnh, nếu bên tay phải là chức năng gan có bệnh.
Top