than sac

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 152: Làm sao để biết bệnh ở khí hay thần để chữa khí trước hay thần trước

    Trả lời : Đông y thường nói đến Thần Sắc để biết tình trạng khí huyết của một người. Trường hợp người khỏe mạnh không bệnh tật thì sắc mặt hồng và tươi sáng. Mầu hồng là do huyết đủ, tuơi sáng là do khí đủ. Đó là một trong 4 phương pháp khám bệnh của đông y gọi là vọng, văn, vấn, thiết. Vọng...
Top