teo than

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 4 – Sạn thận, teo thận, tuyến tiền liệt

    Kính gửi thày ĐĐNgọc. Em tên là Khanh mặc nhận học trò (vì chưa được thày cho phép). Năm nay em đã ngoài 50 tuổi mới bắt đầu học môn này, kể ra cũng hơi muộn, nhưng dù muộn cũng còn hơn không, phải không thày. Thưa thày, hôm nay em gửi thư này vì có thỉnh cầu thày giúp đỡ Thưa thày, trước đây...
Top