san bang quang

  1. S

    [Bài viết] Phương Pháp Tiêu Trừ Sạn Thận và Sạn Bàng Quang

    Trong bài viết này có hướng dẫn tẩy sạn trong gan mật đi theo đường phân ra ngoài, và cách làm tiêu vỡ sạn thận và bàng quang đi theo đường tiểu ra ngoài . Bài tẩy sạn gan mật do Chị Phi-Phung phổ biến recette này mà chính bản thân chị đã làm thử, rồi gửi đi cho các bạn bè, các học viên và thân...
Top