phuong phap dao hoc

  1. S

    [Bài viết] Chữa bệnh theo phương pháp Đạo Học

    Chữa bệnh theo phương pháp Đạo Học. Chữa theo pháp của Phật. Thân người do tứ đại hợp thành : Đất, Nước, Gió, Lửa. Xét theo y học, chất đất là chất Thổ là những chất đặc hình thành thân xác con người như da thịt xương, đầu mình chân tay… Muốn nuôi sống được thân xác là chất Thổ thì phải có...
Top