loang mau

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 19 : Loãng máu sợ làm băng khi sanh.

    Thưa Thầy con có người bạn , năm nay khoảng trên 30 gì đó , sẽ sinh con lần đầu , thai con gái , Nhưng người mang bầu mang nhóm máu hiếm O Rh nên rất sợ nếu băng huyết thì không biết nên xử lý thế nào, vì nhóm máu này khó tìm lắm .Thưa Thầy có cách nào trị băng huyết không mong Thầy chỉ giúp...
Top