lan ong

  1. manhnd

    Đại danh y Lãn Ông 2001

    Lê Hữu Trác, hiệu Hải Thương Lãn Ông là một danh y lớn của nước ta, được nhân dân suy tôn là Đại y tông Việt Nam. Suốt bốn mươi năm trong nghề y, Lê Hữu Trác đã đem hết tâm trí của mình phục vụ nhân dân, nêu cao đạo đức nhân thuật, tân tụy cứu chữa bệnh nhân đến cùng. Đồng thời, nhận rõ trách...
  2. manhnd

    [Ebook] Đại danh y Lãn Ông

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Đại danh y Lãn Ông - Trần Văn Thụy Đọc thêm về tài nguyên này...
Top