khong thay doi

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-16: Không thấy đói, không muốn ăn tây y tìm không ra bệnh

    Nam bệnh nhân Québecois 60 tuổi khai bệnh như trên, tây y tìm không ra bệnh.. Cách Khám Bệnh : Đo áp huyết tay trái 119/83mmHg mạch 65, tay phải 121/85mmHg mạch 68 Vọng chẩn : Đầu mũi trắng, môi nhạt, lưỡi ướt trắng nhạt, vòng môi trắng xanh Văn chẩn : Hơi thở nhẹ, yếu, Vấn chẩn : Hỏi về đi...
Top