khi cong tinh do

  1. manhnd

    [Video] Bài tập Khí công tịnh độ thầy Đỗ Đức Ngọc 2017

    Mục Lục : A- PHẦN TẬP ĐỘNG CÔNG : Phút thứ 8:50 BÀI 1 CÀO ĐẦU Phút thứ 10:00 BÀI 2 CÀO GÁY Phút thứ 11:00 BÀI 3 CHÀ GÁY QUAY CỔ Phút thứ 11:48 BÀI 4 VUỐT GÁY QUAY CỔ Phút thứ 12:45 BÀI 5 VUỐT CỔ QUAY NGỬA CỔ Phút thứ 13:44 BÀI 6 CHÀ TAI . Phút thú 14:53 BÀI 7 XOA MẶT (RỬA MẶT KHÔ HÌNH...
Top