hien nhu tinh that

  1. manhnd

    [Video] Y Học Bổ Sung Thực Dụng Thầy Đỗ Đức Ngọc 2017 tại Hiền Như Tịnh Thất

    7:05 Ý niệm ngũ hành của tạng phủ 9:35 : Nói về món ăn, thuốc uống thuộc TINH 11:08 Sự sinh hóa-chuyển hóa 12:40 Nguyên nhân tế bao bị ung thư 14:16 Nhân quả nhiều đời . 14:58 Các thức ăn mà cơ quan tạng phủ trong người cần. 17:42 Nhân quả của tế bào ung thư 19:59 Thí dụ cách chữa bướu trong não...
Top