dich hoc

  1. manhnd

    Nhịp sinh học với dịch học 2003

    Lịch sử nhân loại từ khi hình thành cho tới nay có thể tạm chia làm hai thời lượng lớn. Khoảng thời lượng lớn thứ nhất kết thúc ở thời đại Vua Phục Hy cách ngày nay 3500 năm. Trong thời lượng thứ nhất người với người thật sự bình đẳng. Các thành viên của cộng đồng chỉ khác nhau về giới tính...
  2. manhnd

    [Ebook] Nhịp sinh học với dịch học

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Nhịp sinh học với dịch học - Nguyễn Thế Vững Đọc thêm về tài nguyên này...
Top