dau cung vung gan

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-17: Đau cứng vùng gan

    Nam bệnh nhân 54 tuổi khai bệnh như trên. Cách Khám Bệnh : Đo áp huyết tay trái 140/84mmHg mạch 98, tay phải 151/76mmHg mạch 91, đo ở huyệt Cự Khuyết thuộc gan 173/94mmHg mạch 96 chứng tỏ chức năng gan thực nhiệt (áp huyết cao là thực chứng, mạch trên 90 là nhiệt) Vọng chẩn : Mặt hơi đỏ, da...
Top