chua san than

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 38: Hỏi cách chữa sạn thận, bàng quang và sạn mật

    Giờ con có chuyện này xin thưa với Thầy: con có người chị gái, năm nay 56 tuổi. Chỉ bị sạn trong mật (gall bladder stones) . Chỉ đọc bài viết của Thầy về cách trục sạn thận bằng quả dứa nướng với phèn chua, chị xin hỏi Thầy: 1/Quả dứa có phải người miền Nam gọi là trái thơm không? 2/Phèn...
Top