chua benh bang nang luong

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 282: Chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh bằng năng lượng.

    Con chào Thầy. Con Báo thầy biết một tin rất vui, chưa có tin nào mà con thấy vui như tin này. Nhờ ơn trên ban phước nên chúng sanh ở SG có rất nhiều người luyện năng lượng sinh học. Họ luyện rất giỏi, năng lượng của họ rất nhiều rất mạnh nhưng họ không biết để làm gì, chỉ để biểu diễn...
Top