biet duoc

  1. manhnd

    Cây thuốc bài thuốc biệt dược 2000

    Cây thuốc - Bài thuốc & biệt dược gồm 4 phần: - Phần 1: Cây thuốc - Bài thuốc: trong khoảng 700 cây thuốc được ghi nhận, sách đề cập đến 327 cây thuốc đã được dùng phổ biến trong thực tế cùng với các bài thuốc kèm theo để tham khảo sử dụng. - Phần 2: Động vật làm thuốc: được chỉnh lý và bổ sung...
Top