benh nac cuc

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 241: Cách chữa bệnh nấc cục

    Thầy ơi bệnh nấc cục này, khí công có cách chữa không? Bạn của con có bệnh nấc cục hơn 15 năm, nấc mỗi ngày muốn chết thì sướng hơn, đi Emergency rất thường xuyên,chữa hoài không khỏi,bác sĩ Tây đã nhiều ông, nghi ngờ đủ thứ và chụp đủ thứ. Bạn bè chỉ gì cũng làm, chỉ mong để khỏi bệnh nghiệp...
Top