benh la

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 447: Bệnh lạ

    Kính gửi Thầy và toàn thể các bạn đồng môn. Đây là thông tin trên Internet, đưa lên thì không đúng lắm theo yêu cầu hỏi bệnh. Nhưng đây hẳn cũng là vấn đề chúng ta đáng quan tâm, vì phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Ngành Y tế (tỉnh Quảng Ngãi và Bộ) hiện nay chưa biết là bệnh gì. Theo em...
Top