bach hop co kim thang

  1. manhnd

    [Bài viết] Bách hợp cố kim thang

    Thành phần: Sinh Địa hoàng 8 - 12g Bối mẫu 8 - 12g Đương qui 8 - 12g Cam thảo 4 - 8g Mạch môn 8 - 12g Thục địa 12 - 16g Bách hợp 8 - 12g Huyền sâm 8 - 12g Sao Bạch thược 8 - 12g Cát cánh 8 - 10g Cách dùng: sắc nước uống. Tác dụng: Dưỡng âm thanh nhiệt, nhuận phế hóa đàm. Giải thích...
Top