6 duong kinh chan

  1. S

    [Bài viết] Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh chân

    Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh chân A-Vuốt huyệt ống chân : Kinh Can : Vuốt từ Khúc Tuyền đến Trung Phong 18 lần Kinh Đởm : Vuốt từ Khâu Khư lên Dương Lăng Tuyền 18 lần Kinh Tỳ : Vuốt từ Âm Lăng Tuyền đến Thương Khâu 18 lần Kinh Vị : Vuốt tử Giải Khê...
Top