[Thư hỏi bệnh] tại sao từ khi tập thở 4 thì với hít thở trên ngực nén đan điền và mặt lệnh. Đan điền sinh duong khoáy đảo thật mạnh. Thì bị ốm rất nhanh khó thởban

Top